دروس

نیمسال دوم ۹۵-۹۴

» فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

» گلکاری

» فیزیولوژی گل های پیازی

نیمسال اول ۹۴-۹۳

» فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

» مدیریت گلخانه و اتوماسیون

» فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

» گلکاری تکمیلی

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

» گلکاری تکمیلی

» سمینار 2

» سمینار 1

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

» طراحی کاشت گیاهان زینتی

» گلکاری تکمیلی

» گلکاری

» فیزیولوژی گل های پیازی

ترم اول - 93

» طراحی کاشت گیاهان زینتی

» سمینار

» درختان و درختچه‌های زینتی

» گلکاری تکمیلی

» گلکاری

زمینه های تدریس

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^