سایر فعالیت های پژوهشی

Journal of Ornamental Plants

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^