پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- مونا مهدی خواه -رسول انسی نژاد - داود هاشم آبادی, تاثیر سالیسیلیک اسید، سیتریک اسید و آسکوربیک اسید بر روی عمر گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii),

- فروغ شیرغانی-علی محمدی‌ترکاشوند- داود هاشم آبادی, اثرات شوری آب آبیاری و محلول‌پاشی کلسیم و سیلیسیم بر رشد و عملکرد ژربرا و عمر پس از برداشت آن,

- مژده منطقی-رسول انسی‌نژاد- داود هاشم آبادی, بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل (II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Intrnse’),

- محمد رشید خواه-شهرام صداقت حور-داود هاشم آبادی, بررسی اثر اسید هیومیک، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب,

- مریم رفیعی رشت آبادی-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, بررسی اثر دو نوع اکسین بر ریشه زایی قلمه‌های شمشاد تجاری (Euonymus japonicus),

- جهانگیر آذرهوش-رسول انسی‌نژاد- داود هاشم آبادی, بررسی اثر اسید آسکوربیک و اسانس آویشن روی عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده پرنده بهشتی,

- سارا حاتمی نژاد-بهزاد کاویانی- داود هاشم آبادی, تاثیر نانو ذرات مس، اسید فولویک و اسانس بهار نارنج بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده داودی,

- معصومه قلیزاده-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, بررسی انواع بسترهای کشت بر شاخص های رویشی و زایشی بنفشه معطر (Viola odorata),

- راضیه حیدری-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی نسترن وحشی (Rosa canina L.),

- علیرضا قادری-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, مطالعه مقدار رنگیزه آنتوسیانین و خاصیت انتی اکسیدانی میوه های گیلاس، آلو، تمشک، آلبالو، کلم بنفش و گوجه فرنگی,

- حسین نیکفرجام-علی محمدی‌ترکاشوند- داود هاشم آبادی, اثرات بستر کشت و روش تغذیه بر رشد کاج آروکاریای زینتی,

- سید مهدی میثاقی-علی محمدی‌ترکاشوند- داود هاشم آبادی, اثرات بستر کشت و رژیم آبیاری بر رشد آروکاریای زینتی,

- محمد زرچینی - شکرا... حاجی‌وند- داود هاشم آبادی, تاثیر اسانس درمنه، اموکسی سیلین و ریفامپسین بر عمر گلجایی گل بریده داودی (Denderanthema grandiflorum L.),

- علی بازدیدی-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, بررسی اثرات سوپر جاذب و پوسته برنج کربونیزه بر روی خصوصیات رشد سه نوع چمن در استان گیلان,

- پیمان جانی پور -شهرام صداقت حور - داود هاشم آبادی, اثر بسترهای مختلف کشت بر شاخص های رشد سه نوع چمن در استان گیلان,

- مریم جهانی-محمود قاسم نژاد- داود هاشم آبادی, تاثیر هومیک اسید و بازبرش روی عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آفتابگردان زینتی((Helianthus annuus,

- ابوالفضل خلدی-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, استفاده از سوپر جاذب ها و پرلیت در بستر کاشت انواع مختلف چمن بخاطر بهبود شرایط رشد,

- اسحاق پورصفرعلی- شهرام صداقت حور - داود هاشم آبادی, استفاده از کمپوست ، پوسته برنج و زئولیت در بستر کاشت چمن های ورزشی,

- رضا شهابی محمد آبادی-مهران هودتی- داود هاشم آبادی, ارزیابی آلودگی اتمسفری فلزات سنگین به کمک گیاهان زینتی در فضای سبز شهر اصفهان,

- سید هادی سادات اشکور-شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, اثربسترهای کشت و غلظت هورمونهای (IBAوNAA) در ریشه زایی قلمه های سرو لاوسون,

- طاهر دلجوی توحیدی-علی محمدی‌ترکاشوند- داود هاشم آبادی, امکان استفاده از برخی ضایعات آلی به عنوان بستر کشت و روش تغذیه بر رشد گیاه چمنی (Bellis perennis),

- وحید شادپرور-علی محمدی‌ترکاشوند- داود هاشم آبادی, ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک های شهری با استفاده از تکنیکAHP و GIS (مطالعه موردی: پارک های محله ای شهر رشت),

- محدثه کردی- بهزاد کاویانی- داود هاشم آبادی, اثر سطوح مختلف بنزل آدنین و نفتالین استیک اسید بر شاخه زایی دو رقم کالانکوئه سفید و قرمز,

- ناصر نگهدار- بهزاد کاویانی- داود هاشم آبادی, بهبود تکثیر اقاقیا در شرایط طبیعی و درون شیشه ای,

- مهدیه شعبانی- داود بخشی-داود هاشم آبادی, تأثیر سطوح مختلف نانوسیلور و ساکارز روی کیفیت و عمر پس از برداشت گل بریده پریده بهشتی,

- محسن احمدی لاشکی -شهرام صداقت حور- داود هاشم آبادی, بررسی اثر پیش تیمار بذر بر روی بهبود و جوانه زنی و مقاومت به شوری سه نوع چمن,

- مریم شیرزاد رشتی -شهرام صداقت حور-داود هاشم آبادی, اثر بستر کاشت و غلظت‌های مختلف IBA در ریشه‌زایی قلمه¬های فیکوس بنجامین,

- مریم کیا محمدی احمد گلچین داود هاشم آبادی, بهینه سازی عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ی لیسیانتوس,

- سمانه ظهیری برسری - داود هاشم آبادی, بررسی اثر تاریخ کاشت و نانوکودهای شیمیایی روی کمیت و کیفیت گیاه زینتی – دارویی زعفران,

- حورا بیانی فر - داود هاشم آبادی, اثر کمبود آب بر رشد و مقدار آجمالیسین گیاه پریوش تحت تلقیح با قارچ مایکوریزا و باکتری های تیوباسیلیوس و سودوموناس,

- سمر فرجندی- داود هاشم آبادی, تاثیر غلظت های مختلف دو نوع پلی آمین (اسپرمیدین و پوترسین) روی گل پریوش تحت تنش شوری,

- زهرا اسدی بیگ زاده محله- داود هاشم آبادی, تاثیر کاربرد سطوح مختلف اسید سالسیلیک و دورهای مختلف آبیاری روی صفات کمی و کیفی گل پریوش,

- سیده محدثه حسنی مژدهی -داود هاشم آبادی, مقایسه ترکیبات مختلف نیکل روی کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک,

- حسن سیف اله پور-داود هاشم آبادی, مقایسه اثر عصاره گل شمعدانی معطر و گل یخ با نانوذرات نقره بر عمر گلجایی گل میخک (Dianthus caryophyllus),

- مهری ساده صیقلانی-داود هاشم آبادی, مقایسه غلظت¬های مختلف اکسین و قارچ¬کش¬های بنزیمیدازولی بر ریشه¬زایی فیکوس بنجامین ’آمستل‘ (Ficus benjamina ‘Amstel’),

- کلثوم فرقان-داود هاشم آبادی- علی محبوب خمامی, اثر دو نوع باکتری محرک رشد و کمپوست آزولا بر برخی صفات زینتی و فاکتورهای رشد گیاه آهار (Zinnia elegans),

- فاطمه سبزواری داود هاشم آبادی, بررسی اثر منابع مختلف تامین نیتروژن بر جذب، کارایی نیتروژن و رشد گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.),

- زاهد داودی مقدم -داود هاشم آبادی, تاثیر منابع و غلظت¬های مختلف قند روی شکوفایی و ماندگاری پس از برداشت گل بریده پرنده بهشتی (Strelitzia reginae),

- مونا شادباش - داود هاشم آبادی, مقایسه اثر نانوسیل، نانوسیلور و پراکسید هیدروژن در بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده¬ی رز,

- سید عباس رضی-داود هاشم آبادی, اثر مقادیر و روش¬های مختلف کاربرد پوتریسین بر عمر گلجایی و خصوصیا کیفی گل بریده میخک,

- دنیا هدایت راد- داود هاشم آبادی, استخراج و مقایسه اسانس گیاهان شمعدانی عطری، زیره و شوید با 8- هیدروکسی کینولین روی کنترل جمعیت باکتری و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده¬ی میخک رقم ’یلو کندی‘,

- سیده فاطمه محمدی کباری- داود هاشم آبادی, اثر عصاره زیره سیاه، مرزه، گلاب و 8- هیدروکسی کینولین بر عمر گلجایی گل آلسترومریا,

- سید کیوان مهر حسینی- داود هاشم آبادی- وحید عبدوسی, اثر متقابل تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای رقم ’رویال‘,

- مهدی حکیمی اصل- داود هاشم آبادی, بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانوذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstromeria hybrida),

- شهلا دشتبانی-داود هاشم آبادی- شهرام صداقت حور, بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و عصاره شمعدانی عطری بر عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی (Dendranthema grandiflorum L.),

- سعیده علیزاده ماتک- داود هاشم آبادی, بررسی تاثیر سیکلوهگزماید، BA و شیره نارگیل بر عمر گلجایی آلسترومریا (Alstroemeria aurantiaca),

- مینا رضی- داود هاشم آبادی, تلفیق استفاده از اسانس¬های گیاهی و روش¬های غیر شیمیایی روی عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده¬ی آلسترومریا,

- ریحانه محمدی- داود هاشم آبادی, بررسی برهمکنش انواع قند و مقدار اسید سیتریک روی عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا,

- شهرام شفیعیان-داود هاشم آبادی, مقایسه زمان های مختلف قلمه گیری در انواع دراسنا,

- صدف طاهر پذیر-داود هاشم آبادی, اثر سایکوسل و سایز گلدان بر رشد رویشی و گلدهی آهار,

- نسترن صادقی هفشجانی- داود هاشم آبادی, بهبود عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrid) به کمک شکاف ته ساقه و اتانول,

- حمید رضا قلی پور- داود هاشم آبادی- مالک قاسمی, تاثیر دانه گرده ارقام مختلف مرکبات و محلول پاشی سولفات مس (CuSO4) بر کاهش تعداد بذر در نارنگی یاشار,

- سماء عزت پژوه- داوذ هاشم آبادی, اثر آب گرم روی عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز (Rosa hybrid),

- مریم براری ضیابری - داود هاشم آبادی, تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گل قرنفل (Dianthus barbatus),

- مریم مهدوی گورابی-داود هاشم آبادی, تاثیر سطوح مختلف کود فسفات بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی تحت تلقیح با میکروارگانیزم‌های حل کننده فسفات,

- ائمه قنبری-داود هاشم آبادی, افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد,

- سارا خیاطی بابائی- داود هاشم ابادی- زهرا یوسفی, تعیین بهترین دمای خشک کردن فندق با پوست و بدون پوست,

- میثم احمدی-داود هاشم آبادی, بررسی اثر غلظت‌های محتلف اتانول و متانول بر عمر گلجایی گل بریده آلسترومریا,

- ندیم نجم آبادی- داود هاشم آبادی- محمود قاسم نژاد, برخی ترکیبات بازدارنده‌ی قهوه‌ای شدن آنزیمی در حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه‌ی ازگیل ژاپنی (Eriobtrya japonica),

- سید میثم موسوی لفوت-داود هاشم آبادی, تاثیر سیلیکات سدیم، سیلیکون و نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii),

- محمد صادق مهری- داود هاشم آبادی, اثر تیمارهای مکانیکی و فیزیکی بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstromeria hybrida),

- زینب لایقی- داود هاشم آبادی, مقایسه اثر ساکارز، ترهالوز و عسل در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیسیانتوس,

- فاطمه زارع دوست- داود هاشم آبادی-شهرام صداقت حور, بهبود عمر پس از برداشت و خصوصیات کیفی گل بریده داودی (Chrysanthemum morifolium L.) به کمک ترکیبات شیمیایی، اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک,

- کبری شاکری کیاسرائی- داود هاشم آبادی-رسول انسی نژاد, اثر تراکم گیاه و الگوی کاشت بر رشد و خصوصیات گل لاله رقم ’Spryng‘,

- مهتا زاهدی- داود هاشم ابادی- بهزاد کاویانی, بررسی عمر پس از برداشت و خصوصیات کیفی گل بریده‌ی ژربرا (Gerbera jamesonii) به کمک نیکل، کلرید نیکل و سولفات نیکل,

- رضا ابراهیمی- داود هاشم آبادی- علی محمدی‌ترکاشوند, مقایسه اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های رز، داودی و ژربرا,

- مرحمت کریم پور- داود هاشم آبادی-شهرام صداقت حور, مقایسه تاثیر اسانس ترخون و درمنه با 8- هیدروکسی کینولین سولفات روی ماندگاری گل لیسیانتوس,

- فاطمه خجسته نژاد- داود هاشم آبادی, بررسی اثر ترکیبات ضد میکروبی مختلف بر روی عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک,

- قاسم حاجیان- داود هاشم آبادی-شهرام صداقت حور, بررسی اثر تنک کننده‌های شیمیایی NAA و سوین بر عملکرد و کیفیت آلو (Prunus salicina),

- نیر نظیری مقدم- داود هاشم آبادی, بهبود عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید,

- عاطفه براری تاجانی- داود هاشم آبادی-علی محبوب خمامی -احمدرضا بریموندی, بررسی اثر روش‌های مختلف استفاده از کود بیولوژیک فسفاته بر کاهش مصرف کود شیمیایی و تاثیر آن بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis),

- حسن عابدینی آبکسری- داود هاشم آبادی-بهزاد کاویانی, تاثیر کود فسفات زیستی و بسترهای مختلف کاشت بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه زینتی شمعدانی (Pelargonium peltatum),

- شهرام میر خاتمی نسب لنگرودی- داود هاشم آبادی- شکرا... حاجی‌وند, تاثیر اسانس درمنه، پنی سیلین و تتراسایکلین بر عمر گلجایی و پس از برداشت گل بریده لیسیانتوس,

- مریم جدید سلیماندارابی- داود هاشم ابادی- بهزاد کاویانی, تاثیر نانو ذرات نقره، اسانس اکالیپتوس و لیمو ترش بر عمر گلجایی گل بریده آفتابگردان (Helianthus annuus L.),

- امیر حسین سلیمانی-داود هاشم آبادی-بهزاد کاویانی, بررسی اثر پروپانول، بوتانول و پنتانول بر عمر گلجایی و کیفیت گل شلخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson),

- افشین پورعلی- داود هاشم آبادی, تاثیر اسانس شوید، سفالکسین و داکسی سایکلین بر عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا,

- سعیده کیوانفر- داود هاشم آبادی-زهرا یوسفی, تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن‌ها (Olea europea L. cv. Zard & Arbeguine),

- شهرام شعاع کاظمی-داود هاشم آبادی- علی محمدی‌ترکاشوند, بررسی اثر برخی کند کننده های رشد گیاهی بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار,

- المیرا گل محمدی-داود هاشم آبادی-علی محمدی‌ترکاشوند, بهبود عمر گلجائی آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) به کمک اسید هیومیک و نانو ذرات نقره,

- مونا باباخانی-داود هاشم آبادی-بهزاد کاویانی, بهبود عمر گلجایی داودی (Cherysanthemum) به کمک اسانس های گیاهی، 8-هیدروکسی کینولین و نانو ذرات مس,

- زهرا باقری تیرتاشی- داود هاشم آبادی- بهزاد کاویانی, بررسی تاثیر تی دیازورون و اسیدسالیسیلیک بر روی عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا رقم"مدنا",

- سحردخت رضائی لی پائی-داود هاشم آبادی-رسول انسی نژاد, بهبود عمر گلجائی ژربرا (Gerbera jamesonii) به کمک اسید آسکوربیک، اسید مالیک و اسید سوکسینیک,

- نوشین امامی-داود هاشم آبادی- بهزاد کاویانی, تاثیر نمک های حاوی مس و نانو ذرات مس بر عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده داودی (Chrysanthemum morifolium).,

- حمیده باقری- داود هاشم آبادی-شهرام صداقت حور, بررسی اثر تیدیازورون و نفتالین استیک اسید روی عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida),

- صدیقه بلند رفتار صیقلان- داود هاشم آبادی-یرسول انسی نژاد, بررسی اثر اتانول، متانول و استالدهید بر عمرگلجایی گل بریده لیسیانتوس(Eustoma grandiflora),

- یاسر لزومی- داود هاشم آبادی- علیرضا اسلامی, 91, بررسی اثر تیمارهای مختلف محیطی و هورمونی بر رکود بذر گیاه سکویا,

- صدیقه کاظمی پور- داود هاشم آبادی-بهزاد کاویانی, بررسی اثر نانو ذرات نقره و سیلیکات سدیم روی عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده داودی,

- سیده المیرا قاسم زاده- داود هاشم آبادی-محمود قاسم نژاد, 91, بررسی اثر MCP-1 (1-متیل سیکلو پروپن) روی عمر گلدانی گل پامچال (.Primula sinensis L),

- محسن محمدی- داود هاشم آبادی- بهزاد کاویانی, تاثیر کلریدکبالت، سولفات آلومینیوم، اسانس گیاه چوچاق و 8- هیدروکسی کینولین سولفات بر عمر پس از برداشت گل بریده¬ی مریم (polianthes tuberose),

- سید کامران میرحسینی- داود هاشم ابادی-علی محمدی‌ترکاشوند, مقایسه اثرات عصاره سرو لاوسون و 8- هیدروکسی کینولین سولفات بر خصوصیات پس از برداشت گل بریده لیسیانتوس ‘ماریاچی’,

- فریبا رودبارکی- داود هاشم آبادی- شکرا... حاجی‌وند, تاثیر اسانس گلپروسالیسیلیک اسید بر عمر گلجایی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus L. cv .Liberty Abgr ),

- مریم باقرزاده- داود هاشم آبادی-علی محمدی‌ترکاشوند, تاثیر ضد میکروبی عصاره ی پونه ی معطرو8-هیدروکسی کینولین (8-HQS)روی عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز رقم"اولانچه",

- محدثه رضاعلی پور-داود هاشم آبادی-محمد رضا شفیعی, تاثیر ضد میکروبی عصاره ی مورخوش و8- هیدروکسی کوئینولین سولفات بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ی میخک رقم ‘White Liberty’,

- زکیه صفا- داود هاشم آبادی- بهزاد کاویانی, بهبود عمر گلجایی گل بریده ی ژربرا ((Gerbera jamesonii L.Balance به کمک نانو ذرات نقره و کلروفنول,

- عبدا... غلامپور، داود هاشم آبادی- شهرام صداقت حور, بررسی روش استفاده از سایکوسل روی دو رقم کلم زینتی.,

- پروانه رفیعی فلاح آبادی- داود هاشم آبادی, تأثیر بسترهای مختلف و شکستن بذر روی جوانه بذر سیکاس,

- ماهبانو حسین زاده لیاولی، داود هاشم آبادی-داود بخشی, بررسی اثر نانوسیلور و اسید بوریک روی عمر گلدانی و کیفیت گل شاخه بریده رز رقم "یلو ایلند",

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^