معرفی

مشخصات فردی

داود هاشم آبادی

نام - نام خانوادگی : داود   هاشم آبادی

پست الکترونیکی : davoodhashemabadi@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : باغبانی- گیاهان زینتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : باغبانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^